Bestuursupdate VViN November 2020

28 november 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursupdate VViN november 2020

 
 

View this email in your browser

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Bestuursupdate VViN november 2020
 

In deze bestuursupdate:

Heb je nieuwsitems voor de bestuursupdate? Stuur deze dan naar: info@remove-this.vvin.nl.
                                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Nieuwe voorzitter VViN per 1 februari 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2020 hebben de VViN-leden Sonja Brouwer gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Sonja zal per 1 februari 2021 de hamer overnemen van Dave van den Akker, die sinds 2012 als bestuurslid verbonden is aan de vereniging. 

Dave is voorzitter sinds oktober 2016, en heeft voorafgaand daaraan vier jaar de functie van secretaris vervuld.
Naast het onderhouden van contacten in de branche, zoals met andere brancheverenigingen, de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de EUACT, de Autoriteit Persoonsgegevens en de EU, heeft hij bijgedragen aan het tot stand komen van onder meer modelovereenkomsten in het kader van Wet DBA en standaard documenten voor de leden m.b.t. de AVG. Dave geeft aan veel waardevolle bestuurlijke ervaring opgebouwd te hebben als VViN-bestuurder. De vereniging heeft hem in staat gesteld een mooi (inter)nationaal netwerk op te bouwen. Hij is tevens blij aan de wieg te hebben kunnen staan van het branche brede Tolk- en Vertaalcongres, dat 2-jaarlijks wordt georganiseerd. Dave is erg blij met de verkiezing van Sonja en heeft er alle vertrouwen in dat zij de opgebouwde contacten warm zal houden, deze zal uitbouwen en met haar
kennis en kunde de vereniging verder zal brengen.

Sonja Brouwer heeft een vertalersachtergrond. Ze studeerde in 1978 af aan het Instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van Amsterdam. Midden jaren 80 startte zij haar bedrijf, S. Brouwer Vertalingen, tegenwoordig sbv anderetaal, dat op dit moment vijf personeelsleden telt. Binnen de branchevereniging was ze actief bij de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus – het Taalmerk – en vertegenwoordigde zij de VViN in de NEN-commissie voor de totstandbrenging van de Europese norm voor vertaaldiensten. Ze is lid van de Raad van Toezicht van opleidingsinstituut ITV. Sonja was reeds betrokken bij de oprichting van de VViN en heeft in de beginfase van de vereniging een bestuursfunctie bekleed. Het voelt goed om nu, zoveel jaren later, als voorzitter de vereniging weer verder te kunnen helpen.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Update samenwerkingsconvenant vertaalbureaus en vertalers

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 november jl. is een update gegeven over het samenwerkingsconvenant: de leden van VViN en SENSE zijn er inmiddels al mee akkoord gegaan, terwijl  een officiële reactie van VZV en NGTV nog openstond.
 
Als vervolg hierop is inmiddels duidelijk dat het de besturen van NGTV en VZV helaas nog niet gelukt is de bedoeling van het convenant over te brengen en de leden dus goed mee te nemen in het traject naar de totstandkoming. De huidige versie van het convenant heeft onvoldoende draagvlak bij beide verenigingen en er zijn dan ook verscheidene verzoeken tot wijziging ingediend.
 
Omdat deze verzochte wijzigingen ver weg liggen van de geest van het convenant heeft het  bestuur van VViN vooralsnog besloten om een pas op de plaats te maken. We wachten nu eerst de volgende ALV van NGTV af en de besluiten die daaruit rollen over een mandaat aan het bestuur over dit onderwerp.
 
Daarnaast heeft Kees Engels zich inmiddels teruggetrokken als voorzitter van de convenantcommissie. Zolang hier geen vervangende invulling voor is gevonden, kunnen er ook geen vervolgstappen worden gezet.
 
In 2021, na de overdracht van onze eigen voorzittersfunctie naar Sonja Brouwer, zullen er sowieso weer gesprekken ingepland worden met de besturen van NGTV en VZV. Dan kan waar nodig ook weer bekeken worden hoe e.e.a. verder opgepakt kan worden.

 
 

 

 
 

 

 
 

Nieuws van de EUATC

1. Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age’ 
De jongerenambassadeur van EUATC, dr. Juanjo Arevaillo, heeft nauw samengewerkt met academische partners in Hongarije, Oostenrijk, Griekenland en Spanje, evenals met de Europese Commissie, om cursusmateriaal te ontwikkelen. Het cursusmateriaal is speciaal ontworpen om het onderwijs van de volgende generatie van vertalers en tolken uit te rusten voor een werkplek in het digitale tijdperk.
Een hardback-exemplaar van ‘Fit-For-Market Translator and Interpreter Training in a Digital Age’ kost normaal € 51, maar EUATC Network-leden kunnen het kopen via de website van de uitgever met een royale korting van 24% door deze code te citeren: CFC39494E56B. Wilt u meer weten over het project, klik dan hier.
 
2. Oproep suggesties onderwerpen EUATC-webinarserie 2021
De EUATC heeft succesvolle webinars gelanceerd in 2020 en heeft dit ook gepland voor 2021. Mail uw suggesties voor onderwerpen of specifieke sprekers naar het secretariaat van de vereniging, zodat dit met de EUATC gedeeld kan worden en bekeken kan worden of een webinar georganiseerd kan worden.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share

 
 
 
 
 
 

Tweet

 
 
 
 
 
 

Forward

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken?
Stuur dan een mailbericht naar het secretariaat van de vereniging via info@remove-this.vvin.nl.