Bestuursupdate VViN oktober 2020

30 september 2020

Bestuursupdate VViN oktober 2020
Nieuwsbrief oktober 2020
 
In deze nieuwsbrief:
Heeft u nieuwsitems voor de bestuursupdate? Stuur deze dan naar: info@vvin.nl.
                                                                                                                                       
REMINDER
Vacature voorzitter VViN 


Dave van den Akker zal op 12 november 2020 aftreden als voorzitter. Tot op heden heeft de oproep om je kandidaat te stellen als nieuwe voorzitter van de vereniging nog geen kandidaten opgeleverd. Hierbij nogmaals de oproep om je te melden voor deze functie.

Binnen het bestuur is er de kans dossierkennis over de meest relevante zaken vanuit overheid en maatschappij op te bouwen en via de EUATC kan een sterk internationaal netwerk opgebouwd worden.
Een v
oorzitter is de leden tot dienst, heeft begrip van relevante beleidskwesties en kan met de leden van gedachten wisselen over de uitdagingen van het runnen van een vertaalbureau.  
De inspanning die hierbij hoort komt per saldo neer op 1 à 2 uur per week. 
 
Voor eventuele vragen over de functie van voorzitter van de VViN en/of een meer persoonlijke toelichting, kan contact worden opgenomen met Dave van den Akker. 
Terugblik Algemene Ledenvergadering 18 juni 2020

Op donderdag 18 juni 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VViN plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende zaken o.a. aan de orde geweest:
 • Advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzake status leden VViN (in het kader van AVG)
  De kwestie die voorlag is dat volgens de adviezen van De Raadgevers, en ook volgens vrijwel alle marktpartijen, een vertaalbureau gegevensverwerker is, maar volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de rol van een vertaalbureau die van gegevensverantwoordelijke, wat ook in aanbestedingen wordt meegenomen. Volgens de AP zijn beide rollen mogelijk, mits van tevoren afgesproken. Een schriftelijke uitwerking van de bespreking met de AP wordt nog opgesteld en met de leden gedeeld.
 • Vervolgonderzoek branche
  Panteia heeft een onderzoek uitgevoerd op basis van de cijfers over 2018. Ook is er een verdiepingsslag doorgevoerd waarvoor de leden rechtstreeks zijn benaderd. Het onderzoek zal aangeven wat de omvang van de branche is. Binnenkort wordt het resultaat van het onderzoek verwacht en zal met de leden worden gedeeld.
 • Presentatie Samenwerkingsconvenant Vertaalbureaus en Vertalers
  Het samenwerkingsconvenant is gepresenteerd. Na de presentatie aan en goedkeuring door de ALV's van alle partijen zal het convenant ondertekend worden. Na de ondertekening zal het samenwerkingsconvenant onder de leden verspreid worden.  
 • Voorstel tot wijziging contributiestructuur
  Er is gestemd over de wijziging van de contributiestructuur. Met een meerderheid van stemmen is de wijziging aangenomen.
  Met ingang van 1 januari 2021 zullen de volgende tarieven gaan gelden:
  Contributie volgens voorgestelde nieuwe indeling
  CategorieOmzetContributie
  (excl. btw)
  Categorie 1< € 250.000€ 375,00
  Categorie 2€ 250.001 - € 500.000€ 450,00
  Categorie 3€ 500.001 - € 2.500.000€ 700,00
  Categorie 4€ 2.500.001 - € 7.500.000€ 800,00
  Categorie 5> € 7.500.001€ 900,00
 • Aanpassing Huishoudelijk Reglement en Sympathisantschap
  Er is gestemd over een aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement en het Sympathisantschap. Met een meerderheid van stemmen is het gewijzigde Huishoudelijk Reglement aangenomen. De allernieuwste versie van het Huishoudelijk Reglement is te downloaden via het besloten gedeelte van de website.
Bovenstaande informatie is een korte weergave van hetgeen besproken is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2020.
De notulen van deze Algemene Ledenvergadering zijn inmiddels terug te vinden op het besloten gedeelte van de website.
Algemene Ledenvergadering 12 november 2020 online

Gelet op de huidige situatie rondom Covid-19 is besloten de Algemene Ledenvergadering van donderdag 12 november 2020 online te organiseren. De vergadering zal zijn via MS Teams.
Te zijner tijd ontvangt u de stukken voor de vergadering met de link om aan te sluiten.
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcbdd383dbf25%2Fbestuursupdate-vvin-oktober-2020Share
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bestuursupdate+VViN+oktober+2020:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fcbdd383dbf25%2Fbestuursupdate-vvin-oktober-2020Tweet
http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=399a14b9e4fef18f34a5c956b&id=3e337f61aa&e=53cb5b3e77Forward