Wat doet de VViN?

De VViN maakt zich sterk voor verdergaande professionalisering van de Nederlandse tolk- en vertaalsector. Alleen zo kunnen we de dienstverlening van de aangesloten bureaus doorlopend verbeteren. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze vertalingen krijgen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. En dat leverings- en prijsafspraken helder worden gecommuniceerd en stipt worden nagekomen.

Die professionalisering ondersteunen we op diverse manieren, onder meer door de organisatie van workshops voor leden en steun aan congressen en evenementen in de tolk- en vertaalbranche.

We zijn ook pleitbezorger van kwaliteitsnormen in onze branche. Zo hebben wij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de Europese norm NEN-EN 15038 en de mondiale norm ISO 17100 voor vertaaldiensten. De VViN is nog steeds vertegenwoordigd in de NEN-commissie voor tolk- en vertaaldiensten, om de vinger aan de pols te houden.

Sinds 2021 is certificering een vereiste voor toelating als lid van de VViN: ISO 17100 voor vertaaldiensten en/of ISO 18841 voor tolkdiensten.

Verder verplichten we alle aangesloten bureaus een gedragscode te hanteren, zodat klanten en bureaus weten wat ze, afgezien van vertaal-inhoudelijke aspecten, van elkaar mogen verwachten.

De VViN is de vaste gesprekspartner voor de overheid waar het gaat om tolk- en  vertaalzaken. Zo is de VViN betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Taken van het VViN

De VViN legt zich toe op de volgende taken om de gestelde doelstellingen te kunnen realiseren:

VViN heeft u nodig!

Een grote achterban is van nodig voor de VViN om de belangen van haar leden en andere betrokkenen in de vertaalbranche voldoende te kunnen behartigen. Bent u geïnteresseerd in de VViN? Neem dan contact op met ons secretariaat.