Privacyverklaring

De Vereniging van Tolk- en Vertaalbureaus in Nederland (VViN) hecht veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt om informatie over de branchevereniging te ontvangen en/of een lidmaatschap bij de vereniging afsluiten.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

 • het verzenden van mailingen;
 • het doen van marktonderzoek;
 • het uitvoeren van diensten;
 • u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door afmelding via de afmeldbutton of verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen mailadres .

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor onze medewerkers en ondersteunende organisaties. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en ondersteunende organisaties zijn eveneens verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze. Op het formulier verzoek betrokkene tot ‘inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit’ dient u hiervoor een keuze te maken.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Via het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht om verwijdering;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.
Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Bezoek aan onze website
Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • datum en tijdstip van de paginaoproep,
 • URL van de oproep,
 • gebruikte browser (useragent),
 • slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep),
 • grootte van de ontvangen en verzonden gegevens,
 • runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Verlies van uw persoonsgegevens
VViN heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Privacy Officer/ FG
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer.

Autoriteit Persoonsgegevens
Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

VViN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Vereniging van Tolk- en Vertaalbureaus in Nederland
Lage Mierde, 22 mei 2018

Ons cookiebeleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe je de cookie voorkeuren kunt beheren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen. Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: vvin.nl

[user_consent_state]

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op jouw apparaat opgeslagen wanneer de website in je browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?
Zoals de meeste online services, gebruikt onze website voor verschillende doeleinden first-party cookies en third-party cookies. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van je persoonlijk identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden en om je een betere gebruikerservaring te bieden en toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijk: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kun je bijvoorbeeld inloggen op je account.

Analytics: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.

[cookie_audit columns=”cookie,duration,description” heading=”In de onderstaande lijst worden de niet noodzakelijke cookies beschreven die op onze website worden gebruikt.”]


Hoe kan ik de cookie voorkeuren beheren?
Mocht je besluiten jouw voorkeuren later tijdens je browsesessie te wijzigen, dan kun je rechts onderin je beeldscherm klikken op “cookieinstellingen beheren”. Via de knop “ZELF KIEZEN” stel je je voorkeuren in. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van jouw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar Google.nl.